วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหาย

 • 03 ธันวาคม 2562

วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหาย ของทรัพย์สินที่เอาประกัน Non Motor

 • แจ้งการเกิดเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่ ฝ่ายสินไหมทดแทน โทร. 02-68-77777
 • แจ้งความต่อสถานีตำรวจประจำท้องที่ พร้อมทั้งขอถ่ายสำเนา บันทึกประจำวัน
 • คงสภาพความเสียหายของทรัพย์สินไว้ รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ เข้าตรวจสอบ
 • ป้องกันทรัพย์สินและบรรเทาความเสียหายทรัพย์สิน ไม่ให้ เกิดความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีก
 • ​จัดเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนเพื่อส่งไปยังบริษัทฯ เมื่อมีการสำรวจความเสียหาย และตกลงค่าเสียหายแล้ว ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาบัตรทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์
  • หนังสือรับรองบริษัท(กรณีชื่อผู้เอาประกันเป็นนิติบุคคล)
  • ใบเสนอราคา/ใบเสร็จรับเงินของรายการทรัพย์สินที่เสียหาย
  • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (ใช้แบบฟอร์มของบริษัท)
  • หนังสือสัญญาประนีประนอมตกลงค่าเสียหาย (ใช้แบบฟอร์มของบริษัท)