การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสินค้าในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากภัยอันตราย และความเสียหายต่อสินค้าที่ทำการขนส่ง ไม่ว่าโดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบก หรือทางพัสดุไปรษณีย์ โดยทั่วไปเรียกโดยรวมว่าการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล หรือ Marine Cargo Insurance


สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Card image

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

Card image

การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ