เกี่ยวกับเรา


upp

ประวัติความเป็นมา

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าข้าวสารและพืชผลทางการเกษตรดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะรอ การส่งออก ต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภัยจึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้่ชื่อ "บริษัท สหมงคลประกันภัย และคลังสินค้า จำกัด" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

บริษัทสหมงคลประกันภัย (มหาชน) จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการร่วมทำงานกับทีมผู้บริหารในการกำหนดทิศทางในการดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่ตั้งไว้ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าและตอบโจทย์ในความต้องการในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า และก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นในปีนี้และปีต่อๆไป


ปี 2510

ต่อมาในปี 2510 บริษัทได้หันมาเน้นการดำเนินธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียว โดยทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น

โชคดีมัชัยด้ัวยความร่ำรวยและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์

ซึ่งหมายความว่า

"โชคดีมีชัยด้วยความร่ำรวยและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์"


ครบรอบ 60 ปี

การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้าครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554

ครบรอบ 60 ปี

มหาชน

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 โดยใช้ชื่อ

"บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)"

THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่าประสบการณ์ ภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใสและนโยบายการให้บริการด้วยความซื่อตรงเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดไป


ก้าวย่างทางธุรกิจ

2494
พ.ศ. 2494

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในชื่อ บริษัท สหมงคลประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด

2510
พ.ศ. 2510

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด

2536
พ.ศ. 2536

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท จำกัด

2541
พ.ศ. 2541

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท จำกัด

2546
พ.ศ. 2546

เปิดที่ทำการสาขาเชียงใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า

2547
พ.ศ. 2547

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท

2549
พ.ศ. 2549

เปิดที่ทำการสาขารัชดาภิเษก และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย

2550
พ.ศ. 2550

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท

2552
พ.ศ. 2552

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงทางการเงิน

2555
พ.ศ. 2555

ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น "บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

2561
พ.ศ. 2561

บริษัทได้กำกับดูแลนโยบายบริหาร ทิศทาง และเป้าหมายของธุรกิจ

2564
พ.ศ. 2564

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,260 ล้านบาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านบาท)