ประกันรถยนต์

ให้ความคุ้มครองรถยนต์คู่ใจที่คุณรักจากอุบัติเหตุและการโจรกรรม กับแผนความคุ้มครองรถยนต์ที่หลากหลาย รวมถึงการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามข้อบังคับของกฎหมาย และตรงกับความต้องการของคุณในราคาที่คุ้มค่า


สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รายละเอียดรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การที่เจ้าของรถแต่ละคันตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ของตนด้วยความสมัครใจเอง เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถและ/หรือความรับผิดตาม กฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ขับรถไปเฉี่ยวชนรถ ทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แบ่งเป็น

Card image

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

เริ่มต้นที่ 12,700 บาท
Card image

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

เก๋ง 2,255 บาท
กระบะ 2,954 บาท
Card image

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

ทุน 100,000 บาท
S2+ 6,500 บาท
S3+ 5,900 บาท

การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พรบ.)

รถทุกคันไม่ว่า จะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ก็ตามเจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่า ซื้อ หรือผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ถูกตราขึ้น เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากรถ ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือเจ้าของรถโดยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแต่อย่างใด

การขยายความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ทุกกรมธรรม์ที่ยังมีผลความคุ้มครอง

Card image

ประกันภัยรถยนต์
พ.ร.บ.