วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

" เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน "

พันธกิจ

  • มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพงานรับประกัน งานบริการ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
  • บริหารจัดการด้านสินไหมด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด
  • ให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยง มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้และบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดี
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาองค์กร
  • พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม