แบบฟอร์มขอเปิดรหัสนายหน้า

ผู้มีความประสงค์สมัครเป็นตัวแทน / นายหน้า / นายหน้านิติบุคคล / ของบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด สามารถกรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารสมัครได้ตามหัวข้อด้ดานล่างนี้


แบบฟอร์มขอเปิดรหัสตัวแทนประกันวินาศภัยเอกสารหลักฐานของผู้สมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

อนุญาติเฉพาะไฟล์ชนิด pdf, jpg, png, gif, jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2M

คุณสมบัติของบุคคลค้ำประกันการเปิดสัญญาตัวแทนประกันวินาศภัย

 1. ใช้หนังสือรับรอง ( ค้ำประกัน ) ของทางธนาคาร ( LG ) วางไว้เป็นหลักประกัน ( อัตรา 1 : 2 )
 2. ใช้บุคคลค้ำประกันมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท (อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน)
 3. ใช้บุคคลที่มีสถานะมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในการค้ำประกัน
 4. เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

เอกสารหลักฐานของผู้ค้ำประกัน

อนุญาติเฉพาะไฟล์ชนิด pdf, jpg, png, gif, jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2M

แบบฟอร์มขอเปิดรหัสนายหน้าประกันวินาศภัยเอกสารหลักฐานของผู้สมัครนายหน้าประกันวินาศภัย

อนุญาติเฉพาะไฟล์ชนิด pdf, jpg, png, gif, jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2M

คุณสมบัติของบุคคลค้ำประกันการเปิดสัญญานายหน้าประกันวินาศภัย

 1. ใช้หนังสือรับรอง ( ค้ำประกัน ) ของทางธนาคาร ( LG ) วางไว้เป็นหลักประกัน ( อัตรา 1 : 2 )
 2. ใช้บุคคลค้ำประกันมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท (อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน)
 3. ใช้บุคคลที่มีสถานะมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในการค้ำประกัน
 4. เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

เอกสารหลักฐานของผู้ค้ำประกัน

อนุญาติเฉพาะไฟล์ชนิด pdf, jpg, png, gif, jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2M

แบบฟอร์มขอเปิดรหัสนายหน้านิติบุคคล

เอกสารหลักฐานของผู้สมัครนายหน้านิติบุคคล

อนุญาติเฉพาะไฟล์ชนิด pdf, jpg, png, gif, jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2M

คุณสมบัติของบุคคลค้ำประกันการเปิดสัญญานายหน้านิติบุคคล

 1. ใช้หนังสือรับรอง ( ค้ำประกัน ) ของทางธนาคาร ( LG ) วางไว้เป็นหลักประกัน ( อัตรา 1 : 2 )
 2. ใช้บุคคลค้ำประกันมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท (อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน)
 3. ใช้บุคคลที่มีสถานะมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในการค้ำประกัน
 4. เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

เอกสารหลักฐานของผู้ค้ำประกัน

อนุญาติเฉพาะไฟล์ชนิด pdf, jpg, png, gif, jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2M