บริการด้านสินไหมรถยนต์

  • 03 ธันวาคม 2562

01

01. ผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุ

ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-68-77777 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศูนย์รับแจ้ง ของบริษัท หรือแจ้งเหตุผ่านตัวแทน/นายหน้า ว่าเกิดความเสียหายขึ้น โดยระบุทะเบียนรถ ยี่ห้อ หมายเลข กรมธรรม์ วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ และลักษณะการเกิดเหตุ

02

02. บริษัททำการตรวจสอบอุบัติเหตุ

บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุไปยังสถานที่เกิดเหตุ หรือที่นัดหมาย เพื่อทำการตรวจสอบ ความเสียหาย

03

03. บริษัทตรวจสอบความเสียหาย

บริษัทตรวจสอบความเสียหาย และออกใบเคลมให้แก่ผู้เสียหาย

04

04. ผู้เอาประกันภัยรับค่าสินไหมทดแทน

  • กรณีซ่อมรถ ผู้เอาประกันนำใบเคลมและใบขับขี่ให้อู่ในเครือที่บริษัทได้ตกลงกันไว้
  • กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้ใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.ก่อน หากมีการสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาลให้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย, สำเนาบันทึกประจำวันข้อเกิดเหตุ มาประกอบการรับค่าเสียหายเบื้องต้นต่อไป
  • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน กรณีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ภายใน 15 วัน และกรณีกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ภายใน 7 วัน