ขั้นตอนดำเนินการด้านสินไหม

  • 03 ธันวาคม 2562

01

01. ผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุ

ผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-6877777 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านตัวแทน/นายหน้า ว่าเกิดความเสียหายขึ้น

02

02. บริษัททำการตรวจสอบ

บริษัททำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย สถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ระยะเวลาการเอาประกันภัย และเงื่อนไขการเอาประกันภัย

03

03. บริษัทส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย

บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายไปยังสถานที่เกิดเหตุ

04

04. บริษัทประเมินค่าความเสียหาย

บริษัทจะพิจารณาค่าความเสียหายของผู้เอาประกันภัยภายใต้ความคุ้มครอง ของกรมธรรม์ ทั้งนี้ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัย

05

05. เจรจาตกลงค่าความเสียหาย

บริษัทเจรจาตกลงค่าความเสียหายกับผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่เสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัย

06

06. ผู้เอาประกันภัยรับค่าสินไหมทดแทน

  • ผู้เอาประกันภัยต้องส่งเอกสารขอรับค่าสินไหมทดแทนโดยรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือจดทะเบียนภาษีธุรกิจ (กรณีเป็นนิติบุคคล), สำเนาสมุดบัญชีของผู้รับผลประโยชน์, และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษัท พร้อมทั้งลงนามในเอกสารแบบฟอร์มขอรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท
  • บริษัทจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากผู้มีสิทธิเรียกร้อง โดยจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ดังนี้
    • กรณีส่งเอกสารให้การเงินเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือน จะจ่ายเงินในวันที่ 25 ของเดือน
    • กรณีส่งเอกสารให้การเงินเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน จะจ่ายเงินในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป