การชำระเบี้ยประกัน

  • 03 ธันวาคม 2562

ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัย ได้ดังนี้

1. กรณีชำระที่บริษัทโดยตรง

สามารถติดต่อเพื่อชำระเงินโดยตรงได้ที่แผนกการเงิน โดยบริษัทจะมอบตารางกรมธรรม์/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อมีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว

***ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 1 วัน ***

 

2. กรณีชำระผ่านตัวแทน/นายหน้า

ตัวแทน/นายหน้า จะมอบหลักฐานการรับประกันภัยเพื่อยืนยันการคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันภัยและบริษัทจะส่งมอบตารางกรมธรรม์ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้กับผู้เอาประกันภัย

*** ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 15 วัน ***

 

3. การชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยวิธี Mail Order หรือยินยอมให้ตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ด้วยวิธี Mail Order หรือยินยอมให้ตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิตของทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ์           และบัตรเครดิตอื่นๆ โดยที่ท่านไม่ต้องมารูดบัตรเครดิตที่บริษัทฯ  โดยมีวิธีปฎิบัติดังนี้

  1. บริษัทฯ จะมีแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิตให้ใช้ โดยสามารถขอเอกสารได้ที่พนักงานแผนกปฏิบัติการบัญชีตัวแทน สำนักงานรัชดาภิเษก และ สำนักงานเชียงใหม่ หรือสั่งพิมพ์จากเวปไซต์บริษัท
  2. ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการ ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มตามข้อ 1 ให้ครบถ้วนและที่สำคัญให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ตรงกับลายมือชื่อหลังบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร
  3. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้แฟกซ์ แบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ 053-262801และ 053-247698เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต และหลังจากนั้นให้ท่านส่งเอกสารฉบับตัวจริงที่มีการกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วนมาให้ยังบริษัทฯ
  4. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Mail Order ท่านสามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้จากแผนกปฏิบัติการบัญชีตัวแทน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแผนกปฏิบัติการบัญชี (การเงิน ) ได้ที่ 02-68-77777 หรือได้ที่

การเงิน สำนักงานกรุงเทพ ฯ

  • โทร. 085-155-4380, 085-155-4339

การเงิน สำนักงานเชียงใหม่

  • โทร. 085-155-4330, 085-155-4321