กองทุน162%พ้นวิกฤติ คปภ.ปลดล็อคสหมงคลฯเปิดขยายลูกค้าใหม่

  • 04 มิถุนายน 2564

สหมงคลฯเห็นควรให้บริษัทสามารถดำเนินการขยายธุรกิจหรือรับประกันภัยรายใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกำหนดให้บริษัทต้องมีการแก้ไขการดำเนินการในข้อ 2 ถึงข้อ 5 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 โดยให้บริษัทเริ่มดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำสรุปความคืบหน้าและนำส่งรายงานสรุปผลให้ทราบ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินการของบริษัท สำนักงานคปภ.จึงขอให้บริษัทดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำและนำส่งประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยและสมมติฐานที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้จัดทำเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยในกรณีที่ปรากฏว่า บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องจัดทำและนำเสนอส่งแผนการจัดสรรเงินทุน การหาเงินทุนแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับกรณีดังกล่าว
2.จัดทำและนำส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท(XML) และรายงานการดำรงเงินกองทุน(RBC)เป็นรายเดือน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลของสำนักงานคปภ. ตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยการจัดทำรายงานดังกล่าวบริษัทจะจัดทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด
อนึ่ง สำนักงานคปภ.ขอเรียนว่า ในระหว่างการดำเนินการภายหลังจากที่นายทะเบียนได้อนุญาตให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้แล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทมีเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ดำเนินการตามโครงการแก้ไขฐานะเงินกองทุน หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกำหนด ตามมาตรา 27/5 หรือปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชนอีก นายทะเบียนอาจพิจารณาดำเนินการตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ได้
อนึ่ง สาเหตุที่นายทะเบียนคปภ.ไฟเขียวให้ความเห็นชอบให้ขยายงานได้ หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทกระทำได้เพียงการต่ออายุกรมธรรม์ลูกค้าเก่าได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถขยายลูกค้าใหม่ได้ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาฐานะเงินกองทุนติดลบหรือขาดของบริษัทได้เสร็จสิ้นเสียก่อน กระทั่งล่าสุดคปภ.เพิ่งเห็นชอบให้เปิดขยายงานรับลูกค้ารายใหม่ได้ ทั้งนี้ก็เพราะ สืบเนื่องมาจากสำนักงานคปภ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้นำส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างภาค สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ผ่านการสอบทานโดยนายอภิชาต สายะสิต จากบริษัทเบเคอร์ ทิลลี่
ออดิท แอนด์ แอ็คไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และแสดงรายการทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 128.98 ล้านบาท และรายงานการดำรงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ได้ผ่านการรับรองโดย Mr.Jeremy Peter Wall จาก JPWALL Consulting Partners(Thailand Limited ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท และผ่านการสอบทานโดยนายอภิชาต สายะสิต จากบริษัทเบเคอร์ ทิลลี่ออดิทฯซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แสดงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเท่ากับ 162.72% จึงเห็นควรให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้

cr.เส้นทางนักขาย