ดาวน์โหลด

   วีดีโอ สอนการถอนการติดตั้ง โปรแกรม Internet Download Maneger

 

   คู่มือการใช้งาน พ.ร.บ. ออนไลน์ (2559)

 

   คู่มือการอัพเดท โปรแกรมระบบงานสินไหม ด้วยตนเอง V3

 

   โปรแกรม อ่านไฟล์ PDF

 

   โปรแกรม ปรับขนาดรูปภาพ ImageResizer

 

   โปรแกรม Teamviewer V8

 

   โปรแกรม Teamviewer V8 Quick Support

 

   โปรแกรม ShortRate Version 2 

 

   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)

 

   แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02)

 

   แบบฟอร์มขอสลักหลัง พ.ร.บ.

   แบบฟอร์มใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

   แบบฟอร์มใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์

   แบบฟอร์มใบคำขอถอนกรมธรรม์

 

   แบบฟอร์ม "หนังสือให้ความยินยอมตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต"