วิสัยทัศนและพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

" เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน"

 

 

พันธกิจ

 

-    มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพงานรับประกัน งานบริการ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง

     ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

 

-    บริหารจัดการด้านสินไหมด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด

 

-    ให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยง มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

     และบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดี

 

-    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ การจัดเก็บ

     และวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาองค์กร

 

-    พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

     ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม