การสมัครตัวแทน

การสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

 

ผู้มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นตัวแทนของบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด สามารถติดต่อได้ที่

 

สำนักงานใหญ่                           คุณกรกมล ทองแย้ม          02-68-77777, 085-1554383    

                                                                                        kornkamol_t@upp.co.th

 

สำนักงานเชียงใหม่                    คุณนที  บุญส่ง                 053-308-670-1, 085-1554323    

                                                                                        weerachat_c@upp.co.th

           

การสมัครตัวแทน

 

คุณสมบัติ                        มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 

เอกสารการสมัคร             1.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3.  รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

4.  สำเนาใบอนุญาตตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัย

 

การค้ำประกัน   

         

1. ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

1.1  โฉนดที่ดิน / หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3, นส.3 ก)  มูลค่าขั้นต่ำ 100,000 บาท

1.2  หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (Letter of Guarantee (L/G)) มูลค่าขั้นต่ำ 100,000 บาท

       

2. ใช้บุคคลค้ำประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัท)   

 

เป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 55 ปี

 

เอกสารผู้ค้ำประกัน                               

1)  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3)  ใบรับรองอัตราเงินเดือนและตำแหน่ง

4)  หากจดทะเบียนสมรสต้องใช้หลักฐานคู่สมรส

-  สำเนาบัตรประชน

 สำเนาทะเบียนบ้าน

 สำเนาทะเบียนสมรส

 ใบยินยอมจากคู่สมรส